Vår vedtekter

Organisasjonens navn er Bomfritt Norge – NOK er NOK og ble stiftet 09. september 2018

Bomfritt Norge – NOK er NOK er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som jobber mot alle bompengeordninger i Norge.

Bomfritt Norge – NOK er NOK skal:

  • Jobbe for å fremme det norske folks interesser mot bompenger ovenfor kommune, fylke

    og storting.

  • Fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum for bompengemotstandere

Bomfritt Norge – NOK er NOK er en frittstående interesseorganisasjon, uten binding til andre organisasjoner.

Organisasjonens er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

Medlemskap i Bomfritt Norge – NOK er NOK er åpent for alle i Norge som har fylt 16år.

Medlemskap i organisasjonen er først gyldig og skal regnes fra den dag kontingent er betalt.

Medlemmer som jobber mot organisasjonens til enhver tids gjeldende formål kan bli ekskludert. Tidsrom for ekskludering besluttes av styre i hvert enkelt tilfelle.

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i organisasjonen.

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av organisasjonen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp

igjen før skyldig kontingent er betalt.

Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap. Retningslinjer utarbeides av styret.

Årsmøtet, som holdes hvert år i april måned, er organisasjonens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i medier. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Møteleder velges av årsmøtet.

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Årsmøtet skal:

1. Behandle årsmelding
2. Behandle regnskap i revidert stand
3. Behandle innkomne forslag
4. Fastsette kontingent
5. Vedta budsjett
6. Velge:

   a) Leder og nestleder
b) Styremedlem(mer) og varamedlem(mer)
c) Revisor

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

Organisasjonen ledes av et styre på fem til åtte medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styre består av følgende roller:

Styreleder (Generalsekretær) – velges for to år om gangen
Nestleder – velges for to år om gangen, men ikke samme år som styreleder.
Sekretær – velges for ett år om gangen.
Kasserer – velges for ett år om gangen.
Styremedlem(mer) – velges for ett år om gangen.
Varamedlem(mer) – velges for ett år om gangen.

Ingen styremedlemmer kan ha verv i politiske partier eller sitte i politiske roller

Styret skal:

1.  Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2.  Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3.  Administrere og føre nødvendig kontroll med Bomfritt Norge – NOK er NOK’s økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4.  Representere Bomfritt Norge – NOK er NOK utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

Organisasjonen tegnes av styrets leder og minst ett styremedlem.

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Stemmereglene for oppløsning bør følge de regler som gjelder for vedtektsendringer, jf. § 14.

Oppløsning av organisasjonen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall **, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

Organisasjonens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål organisasjonen beslutter i oppløsningsmøte.

Ingen medlemmer har krav på organisasjonens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre organisasjoner eller deling av organisasjonen anses ikke som
oppløsning.

Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 14. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra organisasjonens kreditorer.

** Stemmereglene for oppløsning bør følge de regler som gjelder for vedtektsendringer, jf. § 14.